Cjenovnik usluga

_________________________________________

*FIZIKALNO-HEMIJSKA ISPITIVANJA*

*SEROLOGIJA*

*SPALJIVANJE OTPADA ANIMALNOG PORIJEKLA*

*MIKROBIOLOŠKA ISPITIVANJA*

*ANALIZA SIROVOG MLIJEKA*

 

*DODATAK  CJENOVNIKU*

1.  U cijenu usluge je uračunata cijena dijagnostikuma i cijena rada.
2.  Po ugovoru, a zavisno o količini i broju uzoraka, sve cijene se mogu korigirati do 20%.
3.  Ukoliko nastupe okolnosti na tržištu, a odnose se na dijagnostikume i energente a da Zavod ne može na njih uticati, a koje mogu znatno uticati na promjenu cijene usluga, Zavod zadržava pravo korigiranja cijena usluga.
4.  Uvođenjem novih metoda prošitiće se mogućnost pretraga, a njihova cijena će biti naknadno uvrštena u ovaj Cjenovnik
5.  Za one usluge koje se ne navode u ovom Cjenovniku može se koristiti cijena najsrodnije usluge koja je navedena u Cjenovniku. Cijena superanalize je tri puta skuplja od redovne analize.
6.  U navedene iznose uračunato je davanje nalaza i mišljenja, te usmenih i pisanih stručnih savjeta u vezi sa otklanjanjem uočenih nedostataka.
7.  Cjenovnik se ne primjenjuje na programe Federalnog ili Kantonalnog ministarstva gdje su cijene unaprijed dogovorene.
8.  Za velike klijente (gdje se radi o velikom broju uzoraka kontinuirano kroz godinu), a odnosi se na mikrobiologiju i serologiju mogu se sklapati paušalni mjesečni ugovori u svrhu održavanja dobre poslovne suradnje a ne na štetu nijedne strane.

Za pregled cjenovnika potrebno je da imate instaliran Adobe Reader

Dodatne informacije